Prawo do odstąpienia od umowy

 


Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres RMJ Radosław Schulz, ul. Nagłowicka 3, 61-355 Poznań,  fax. 61 8700 116,   
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: RMJ Radosław Schulz, ul. Nagłowicka 3, 61-355 Poznań
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach o jakich mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta art. 38 wyłączenia, między innymi: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta; produktów leczniczych, świadczeń na specjalne zamówienie itp.
 10. Według art. 38a Ustawy o prawach konsumenta możliwe jest skorzystanie przez jednoosobowe firmy z prawa do 14 dniowego zwrotu towaru w poniższym brzmieniu: „Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 11. Zwroty przysługują jedynie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli zakup mieścił się w tym zawodowym charakterze, to sprzedawca może nie zaakceptować zwrotu.

 12. W przypadku powstałego sporu ze sklepem, konsument ma możliwość  skorzystania z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: RMJ Radosław Schulz, ul. Nagłowicka 3, 61-355 Poznań, tel./fax. 61 8700 116 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)....................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)................................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)....................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)..................................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)..............................
– Data.............................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.