Reklamacje


12.1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
12.2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres:
biuro@zdrowapolka.pl lub na adres firmy: RMJ Medical Radosław Schulz, ul. Nagłowicka 3, 61-355 Poznań.
12.3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 
12.4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
12.5. Do odesłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
12.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Użytnikowi równowartość ceny zakupu. 
12.7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmist po pozytywnym rozpatrzemiu reklamacji. 
12.8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres - e- mail, adres korespondencji lub nr faksu. 
12.9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
12.10. Wzór formularza reklamacyjnego:

                                                                                                                                                  RMJ Medical Radosław Schulz

                                                                                                                                                   ul. Nagłowicka 3

                                                                                                                                                    61-355 Poznań

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU                               

Imię i nazwisko klienta:.....................................................................................

 

Adres nabywcy: ............... ..................................................................................................................

 

Telefony kontaktowe: ..........................................        adres e-mail: ................................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Numer faktury vat zakupu: ...................................

 

Nazwa towaru:    .........................................................................                                        ilość: ........

Dokładny opis towaru /  rodzaj, typ, nr fabryczny/  .......................

 

Cena zakupu..................................................................

Powód reklamacji: 

................................................................................................

.............................................................................................

.....................................................................................................

Wymienienie wad produktu: /Szczegółowy opis wady/uszkodzenia towaru/....................………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ...........................................

Żądanie reklamującego dotyczące toku reklamacji  : .........................................

 

       ................................................                                                                                                              ...............................................     

           Miejscowość i data                                                                                   ( podpis   reklamującego)